Privacyverklaring Studentenclub Confabula

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door studentenclub Confabula (Overwale 42 bus 263 te 9000 Gent, info.confabula@gmail.com), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport, cultuur en ontspanning aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing volstaat het ons dat mee te delen op (info.confabula@gmail.com). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Contact
Als studentenclub Confabula zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of een algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Studentenclub Confabula
Akkerstraat 4 gent
9000 Gent
info.confabula@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door studentenclub Confabula verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van studentenclub Confabula
  2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  1. Persoonlijke identiteitsgegevens:
    1. Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  2. Persoonlijke kenmerken:
    1. Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derde doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn
Studentenclub Confabula bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Namelijk 1 jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bewaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacystatement
Studentenclub Confabula kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we geen aankondiging doen. Het privacystatement kan men ten alle tijde raadplegen op www.confabula.be

Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
Rechten
U werd het recht op afbeelding toegekend. Dit betekent dat alleen uzelf kan beslissen of een afbeelding van u
mag worden genomen en gebruikt. Volgens de privacywet hebt u recht op informatie, toegang en verzet voor
wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens en foto. Wanneer u uw toestemming zou willen intrekken,
of wensen dat we uw foto verwijderen, dan zullen wij daar gevolg aan geven.